21:43 ICT Thứ tư, 04/08/2021
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 274

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1572

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3090189

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo » Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hình tuyên truyền

Hướng dẫn số 19

Thứ hai - 02/12/2013 09:22
 
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 19 - HD/ĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN
tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
 phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
-----------
 
Thực hiện Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU, ngày 04/11/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Mục đích
- Tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4).
- Đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện Chỉ thị đối với kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
2- Yêu cầu
- Cấp ủy các cấp, từ cơ sở, tổ chức đánh giá năm 2013, chuẩn bị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị, bảo đảm đúng thời gian, thiết thực và hiệu quả.
- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị trong năm 2014.
II- NỘI DUNG
A- Về tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
1- Nội dung tổng kết
1.1- Những kết quả đạt được
- Mức độ chuyển biến về: trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tác động đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- Kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn và tập trung giải quyết ở từng cấp (so sánh với tổng số các vụ việc được lựa chọn, nêu rõ tỷ lệ phần trăm những vụ việc có chuyển biến tích cực, tỷ lệ phần trăm vụ việc đã được giải quyết dứt điểm).
- Chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, học tập chuyên đề từng năm.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện Chỉ thị trong các doanh nghiệp, đặc biệt đối với đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên hội cựu chiến binh.
- Các mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo.
1.2- Những khuyết điểm, tồn tại, khó khăn, hạn chế (chỉ rõ nguyên nhân và nêu giải pháp khắc phục trong thời gian tới).
1.3- Những kinh nghiệm rút ra
1.4- Đề xuất, kiến nghị
2- Phương thức tiến hành
2.1- Tổng kết, đánh giá năm 2013
Thực hiện kết hợp với tổng kết công tác năm 2013. Báo cáo tổng kết năm cần có một phần riêng về nội dung thực hiện Chỉ thị.
2.2- Sơ kết 03 năm
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị, gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy trước ngày 15/01/2014, để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Ngoài ra, tùy đặc điểm cụ thể của đơn vị, có thể tiến hành hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị năm 2013, sơ kết 03 năm, kết hợp với biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sinh động những kết quả và các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng.
3- Thi đua, khen thưởng
Thực hiện theo đúng quy định; chú ý hình thức biểu dương kịp thời bằng thư khen đối với các trường hợp đạt thành tích đặc biệt tiêu biểu.
4- Thời gian
- Cấp cơ sở hoàn thành trước 15/01/2014.
- Cấp Đảng ủy Khối hoàn thành trước 15/02/2014.
B- Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
 1- Trọng tâm của năm 2014 là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
2- Tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, chú ý các cách làm sinh động, thiết thực, hiệu quả và gắn với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị; chú ý một số nội dung quan trọng sau đây:
- Cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng nội dung đưa vào sinh hoạt chi bộ về chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị có thể tổ chức nghe nói chuyện, giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và công nhân – lao động.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác.
- Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.
- Tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc.
- Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
- Cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời.
- Tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Căn cứ hướng dẫn, Bộ phận giúp việc cấp cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện tại các đơn vị, báo cáo về Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (thông qua Ban Tuyên giáo). Căn cứ vào tình hình cụ thể đề nghị các cấp ủy triển khai đúng tiến độ và đạt yêu cầu đề ra. Kinh phí dự trù, thực hiện theo quy định hiện hành.
2- Đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tuyên giáo Đảng ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ban Tuyên giáo Thành ủy./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối;
- Cấp ủy các cơ sở đảng;
- VP; các Ban Đảng và các đoàn thể thuộc ĐUK;
- Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Khối;
- Lưu.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 đã ký
 
La Quốc Nghĩa
 
 
 

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.