CÔNG VĂN SỐ 02-CV/BTGĐU NGÀY 13/11/2019 VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 02-CV/BTGĐU
Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày
 truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
(06/12/1989 – 06/12/2019)
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

Cần Thơ, ngày 13 tháng 11 năm 2019
 
 
 
Kính gởi: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
-----
 
      Thực hiện Công văn số 1892-CV/BTGTU ngày 11/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc gởi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2019), để công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối gởi đến các đồng chí “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2019)” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội Cựu chiến binh Việt Nam biên soạn.
        Đề nghị các đồng chí quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn trên.
       Về tài liệu tuyên truyền đề nghị các đồng chí vui lòng truy cập trên Website của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: www.doanhnghiepcantho.vn và trên hộp thư điện tử của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: canthodoanhnghiep@yahoo.com.vn (password: ctdn99999).
 
 
Nơi nhận:                      
- Như trên;
- Lưu.

 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
Văn Thị Ngọc Thắm
 


Tác giả bài viết: Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối