16:34 EDT Thứ năm, 26/05/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 11824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 344511

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5310203

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản - Chính sách mới

Hình tuyên truyền

Hướng dẫn số 04

Thứ ba - 11/03/2014 05:05
 
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 04 - HD/BTGĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội năm 2013,
nhiệm vụ năm 2014
----------------
         
          Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU ngày 25/12/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn tuyên truyền như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          1. Giúp cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức – lao động Khối Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế - xã hội đất nước, thành phố Cần Thơ thời gian qua; nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và những năm tiếp theo.
          2. Khẳng định những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; sự đúng đắn trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, kịp thời điều chỉnh và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố đưa kinh tế đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực.
          3. Công tác tuyên truyền cần chủ động thông tin kịp thời, khách quan về công tác lãnh đạo, quản lý và thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và những năm tiếp theo; tham gia tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn trên các mặt kinh tế - xã hội, góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới và xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.
          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
          1. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược, cần tập trung vào các nội dung: Phân tích, làm rõ những nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến tình hình kinh tế nước ta; những chính sách kịp thời trong chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước ta, nhất là những giải pháp trọng tâm và kết quả đạt được; chỉ rõ những khó khăn thách thức, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; 5 kinh nghiệm bước đầu sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại
hội XI của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội; 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII.
          2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và những năm tới, tập trung vào tuyên truyền mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận 74-KL/TW và Nghị quyết 53/2013/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
          3. Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận 74-KL/TW, Nghị quyết 53/2013/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015, nhất là những giải pháp quyết liệt trong những năm tới của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp.
          4. Đẩy mạnh tuyên truyền về tái cơ cấu kinh tế nhằm thống nhất nhận thức và quyết tâm thực hiện; huy động được trí truệ, sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương; tạo được sự thống nhất đồng thuận, chia sẻ giữa doanh nghiệp và người lao động trong quá trình triển khai thực hiện; làm cho doanh nghiệp nhận thức được vai trò chủ động của mình trong quá trình thực hiện tái cơ cấu. Chú ý phân tích kết quả bước đầu; hệ thống chính sách hỗ trợ quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch và gắn với trách nhiệm cá nhân; những khó khăn đặt ra và giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh thời gian tới.
          5. Tuyên truyền những nội dung mới liên quan đến kinh tế - xã hội trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013); tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (sửa đổi, bổ sung năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; coi trọng việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên các mặt kinh tế - xã hội.
          6. Tuyên truyền Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Kết luận 58-KL/TW ngày 02/4/2013 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục tuyên truyền những cam kết kinh tế khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia; quá trình hướng tới những điểm mốc quan trọng như: Xây dựng Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU…
          7. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên tiên dùng hàng Việt Nam”, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó, ý thức tự cường, tự tôn dân tộc của doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước khó khăn; cổ vũ các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn vốn, sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực với cộng đồng, xã hội.
          8. Đẩy mạnh tuyên truyền việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc đấu tranh này; tăng cường giám sát các hoạt động kinh tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua công tác giám sát của Quốc hội, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trung thực và thống nhất trong thông tin tình hình kinh tế - xã hội.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          - Các cấp ủy đảng cơ sở triển khai quán triệt, tuyên truyền Kết luận 74-KL/TW và Nghị quyết số 53 của Quốc hội với các hình thức, phương tiện phù hợp; nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và công nhân viên chức – lao động trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các vấn đề phức tạp nảy sinh; chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố.
          - Khuyến khích tổ chức có hiệu quả, thiết thực các cuộc hội thảo, tọa đàm về công tác tuyên truyền kinh tế - xã hội. Đồng thời, quan tâm khen thưởng, tôn vinh điển hình kinh tế - xã hội.
          - Các tổ chức đoàn thể cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và công nhân viên chức – lao động tham gia tích cực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để giải quyết có hiệu quả những vấn đề an sinh xã hội.
          (Kèm theo Nghị quyết số 53/2013/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, riêng Kết luận số 74-KL/TW ngày 17/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương đề nghị các đồng chí xem trên Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).
Đề nghị các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả tinh thần hướng dẫn này.                                                    
Nơi nhận:                                                                
 - Ban Tuyên giáo Thành ủy,               
- Thường trực ĐUKDN,
- Các cơ sở đảng trực thuộc,  
- Lưu TG.                                                          
K/T TRƯỞNG BAN                                  PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
Hồ Truyền Thống
   
 
 
 

Tác giả bài viết: BTGĐUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.