17:34 EDT Thứ năm, 26/05/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 11824

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 344918

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5310610

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo

Hình tuyên truyền

KẾ HOẠCH 64-KH/ĐU NGÀY 03/01/2019 VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2019

Thứ ba - 08/01/2019 20:01
KẾ HOẠCH 64-KH/ĐU NGÀY 03/01/2019 VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2019
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                   
                          *                                                              Cần Thơ, ngày 03 tháng 01 năm 2019
                 Số 64-KH/ĐU
KẾ HOẠCH
thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019
-----
 
     Căn cứ Kế hoạch số 96-KH/BTGTU ngày 08/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019;
     Căn cứ nhiệm vụ và chương trình công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019, như sau:
     I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
     - Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
     - Việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019 là trách nhiệm chung của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối, phải đảm bảo được triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; tránh phô trương hình thức, lãng phí.
     II- NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2019
     1- Tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XII, thông tin những vấn đề thực tiễn và những vấn đề mới về lý luận
     Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng được thông qua trong năm 2019 (Đảng ủy Khối sẽ có Kế hoạch và Hướng dẫn cụ thể khiHướng dẫn của cấp trên).
Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những vấn đề về kinh tế - xã hội ở địa phương.
     2- Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên lý luận chính trị
     Cử báo cáo viên tham dự các lớp tập huấn về nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư cho báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trường Chính trị, các ngành liên quan tổ chức.
     3- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị năm 2019
     Định kỳ 06 tháng 01 lần, gởi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị và các hoạt động của đơn vị về Ban Tuyên giáo Thành ủy. Nội dung kiểm tra gồm: Phương hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở.
Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 15/8/2016 của Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Đảng ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể khi có tài liệu và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy).
     4- Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị:
     4.1- Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng:
    Thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
     Đảng ủy Khối dự kiến mở 02 lớp, vào tháng 3, 6 năm 2019.
     4.2- Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới:
Thực hiện theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.
     Đảng ủy Khối dự kiến mở 02 lớp, vào tháng 3, 6 năm 2019.
     4.3- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4:
     Đảng ủy Khối dự kiến mở từ 01 đến 02 lớp, vào tháng 4, 7 năm 2019.
     5. Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp:
     Thực hiện theo Chương trình “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 5”, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
     Đảng ủy Khối dự kiến mở từ 01 đến 02 lớp, vào tháng 5, 8 năm 2019.
     6. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy viên cơ sở và các tổ chức đoàn thể:
     -Đảng ủy Khối dự kiến mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cấp ủy cơ sở vào tháng 4/2019.
     - Thực hiện theo Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở. (Hàng năm Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ cử cán bộ tham dự tập huấn công tác bồi dương lý luận chính trị và nghiệp vụ, do Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ tổ chức).
     - Thực hiện theo Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở. Đoàn Khối Doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình học tập, dự trù kinh phí mở các lớp bồi dưỡng theo quy định, đối tượng, thời gian mở lớp căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ thực tế xây dựng chương trình cụ thể.
     III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập Ban tổ chức các lớp học gồm đại diện Thường trực và các ban chuyên trách của Đảng ủy Khối, nhằm giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019.
     - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ động xây dựng nội dung, chương trình học tập và mời báo cáo viên; Ban Tổ chức Đảng ủy Khối có trách nhiệm theo dõi tổng hợp số lượng và thông tin học viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện công tác kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo sĩ số trong quá trình học tập của học viên và Văn phòng Đảng ủy Khối có trách nhiệm dự trù kinh phí, tài liệu học tập, liên hệ hội trường để mở các lớp.
     - Các cơ sở đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục lý luận chính trị ở cấp mình và chọn đúng đối tượng cử tham dự học tập các lớp của Đảng bộ Khối tổ chức theo đúng tinh thần kế hoạch này.
                                         
 Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy
- UV.BCH Đảng bộ Khối,                                          
- Các ban chuyên trách Đảng ủy Khối,          
- Các cơ sở Đảng trực thuộc,                               
- Lưu.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Phương

 

Tác giả bài viết: BTG DUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.