16:30 ICT Thứ năm, 30/06/2022
Website www.doanhnghiepcantho.vn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện.

Danh mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 8800

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 293679

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5655035

Doanh nghiệp tiêu biểu

Bo ngoai giao

Trang chủ » Tin Tức » Công tác tuyên giáo

Hình tuyên truyền

KẾ HOẠCH 59 NGÀY 30/10/2018 THỰC HIỆN CHỈ THỊ 23-CT/TW NGÀY 09/02/2018 CỦA BAN BÍ THƯ

Thứ năm - 29/11/2018 08:52
KẾ HOẠCH 59 NGÀY 30/10/2018 THỰC HIỆN CHỈ THỊ 23-CT/TW NGÀY 09/02/2018 CỦA BAN BÍ THƯ
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số 59-KH/ĐU
 

 
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 10 năm 2018
 

KẾ HOẠCH
thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư
 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập,
nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 04/9/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Mục đích
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với cấp ủy đảng các cấp, cán bộ, đảng viên trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố nói chung và Đảng ủy Khối nói riêng trong tình hình mới.
- Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ.
- Góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2- Yêu cầu
- Các cấp ủy đảng tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư trong cán bộ, đảng viên; bám sát nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị, căn cứ đặc điểm tình hình và nhiệm chính trị để xây dựng kế hoạch thực hiện, coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả.
- Bám sát thực tiễn, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị.
- Tiếp tục tuyên truyền về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
II- NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
1- Nội dung nghiên cứu, quán triệt
Nghiên cứu, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 11/5/2015 của Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Thành ủy gắn với một số chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư trên lĩnh vực lý luận chính trị mới được ban hành (Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng”).
2- Đối tượng và phương thức nghiên cứu, quán triệt
Các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối tùy điều kiện cụ thể của đơn vị, tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị cho đảng viên đơn vị mình bằng nhiều hình thức phù hợp, thời gian do cấp ủy quyết định.
III- XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1- Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện
Các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối nghiên cứu, quán triệt cho đảng viên và xác định cụ thể những nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư tại cơ quan, doanh nghiệp theo nhóm giải pháp mà Chỉ thị nêu ra (kèm Chỉ thị số 23). Chú ý cụ thể hóa phù hợp với tình hình đơn vị, xác định tiến độ, phân công trách nhiệm thực hiện trên các lĩnh vực: tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; cách làm hay; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở cơ quan, doanh nghiệp một cách thiết thực hiệu quả; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 2- Nội dung hướng dẫn của cấp ủy
2.1- Công tác nghiên cứu lý luận
- Cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu vận dụng lý luận phục vụ việc xây dựng nghị quyết của đơn vị và các chủ trương, đường lối của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối.
- Yêu cầu: Nghiên cứu lý luận phải thiết thực phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đưa lý luận vào trong sản xuất kinh doanh và đúc kết thực tiễn sản xuất kinh doanh trở thành lý luận, coi trọng nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn; ưu tiên các nghiên cứu góp phần tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.
- Phát huy dân chủ trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo tinh thần Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận và xem đây là nhiệm vụ quan trọng được đặt trong tổng thể việc thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 11/5/2015 của Thành ủy Cần Thơ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị, khóa XI “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến 2030” và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, Thành ủy.
2.2- Học tập lý luận chính trị
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Cấp ủy đảng và lãnh đạo chính quyền doanh nghiệp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Yêu cầu: Rà soát kỹ đối tượng được cử đi, coi trọng chất lượng đào tạo; nghiêm túc thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Kết luận 57-KL/TW ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
- Cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn; nhất là cán bộ, đảng viên trẻ phải thường xuyên tự giác học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.
2.3- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của thành phố, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Nội dung tập trung vào ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển trong lịch sử và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2.4- Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
- Cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
- Tăng cường quản lý và định hướng thông tin, phối hợp các lực lượng, tập trung đấu tranh theo các nội dung, lĩnh vực và nhóm đối tượng cụ thể. Chú trọng tới mảng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đạo đức của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng, anh hùng dân tộc.
 - Riêng đối với những cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về việc tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng”.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (hoàn thành trong quý IV/2018). Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị, tổ chức triển khai cho phù hợp. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện.
2- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; chủ động đấu tranh với các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng- văn hóa.
3- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp với các Ban Xây dựng đảng của Đảng ủy Khối kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư đưa vào chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 
 Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,                                                   
- UV.BCH Đảng bộ Khối,                                                        
- Các ban chuyên trách Đảng ủy Khối,          
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,                 
- Lưu.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Phương
 

 

Tác giả bài viết: BTG DUK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Website đang phát triển nên chưa có bài viết trong phần này.

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Cơ quan, doanh nghiệp cần có Website riêng hay không?

Có.

Không vì tốn hao nhân lực.

Rất cần thiết để đăng thông tin.

Câu trả lời khác.